Privacy Beleid

Mega Travel  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mega Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mega Travel  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

ALGEMEEN:
Als  Mega Travel  maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een reis te boeken, zoals pakketreizen, vliegtickets, hotels, treinreizen, autovakanties, cruises, maar ook een reis- en/of annuleringsverzekering.
Voor deze reizen bewaren wij de volgende gegevens:
•             Geslacht
•             Voorletter(s)
•             Eerste officiële voornaam conform paspoort of ID kaart.
•             Achternaam
•             Eventueel getrouwde naam
•             Geboortedatum
•             Adres
•             (Mobiel) telefoonnummer
•             Emailadres
•             Gegevens van thuisblijvers + noodtelefoonnummer
•             Auto- en kenteken gegevens

TOELICHTING:
Veel luchtvaartmaatschappijen en touroperators hebben deze gegevens nodig om een ticket af te geven. Ook is een geboortedatum belangrijk om in aanmerking te komen voor bv. kinderkorting of seniorenkorting.
Veel luchtvaartmaatschappijen en touroperators vragen ook om een emailadres/mobiel telefoonnummer om reizigers op de hoogte te stellen van bv. vluchtwijzigingen en vertragingen als die er zijn bv. buiten kantooruren of als er door tijdsverschil niet meteen vanuit Nederland gereageerd kan worden (bv. omdat het hier dan midden in de nacht is en elders nog overdag).
Ook willen met name luchtvaartmaatschappijen deze gegevens hebben omdat de lokale autoriteiten dit eisen, zoals landen als de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Korea.
EXTRA PERSOONSGEGEVENS:
Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook nog andere gegevens:

  • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel dan maken wij hier een notitie van zodat wij bv. meteen bij boeking assistentie kunnen regelen op de luchthaven of meteen kunnen informeren naar een aangepaste accommodatie die bv. geschikt is voor iemand in een rolstoel.
  • Er zijn reizigers die afhankelijk zijn van medische apparatuur, zoals bv. een apneu-apparaat of zuurstofapparaat. Ook deze gegevens bewaren wij omdat dit apparaat van te voren aangemeld moet worden bij een luchtvaartmaatschappij om deze als extra stuk handbagage mee te nemen. Omdat mensen hier afhankelijk van zijn, gaat deze niet in het ruim mee. Je moet er niet aan denken dat uw koffer of dit apparaat niet aankomt.
  • Ook bewaren wij gegevens of iemand gebruik maakt van een speciale maaltijd, zoals bv. vegetarisch/veganistisch, glutenvrij, geen rundvlees, koosjer, halalmaaltijden e.d., zodat wij dit  meteen bij boeking kunnen doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij en/of accommodatie.
  • Ook bewaren wij van klanten die zeer regelmatig vliegen en die een frequent flyer nummer hebben van een luchtvaartmaatschappij,  cruisemaatschappij en/of hotelketen het nummer, zodat wij ook deze gegevens direct bij boeking door kunnen geven en de klant deze miles/punten niet misloopt. Ook voorkeuren als  zitplaatsen en maaltijden bewaren wij.

En wij bewaren van sommige klanten paspoort en/of ID gegevens die onlangs gereisd hebben en die ons deze gegevens hebben  doorgegeven! Wij bewaren echter niet alles.

Van het paspoort of ID kaart bewaren wij de volgende gegevens:
Paspoortnummer of ID nummer
Afgiftedatum
Vervaldatum
Plaats van afgifte

Wij bewaren dus GEEN BSN nummers, omdat wij deze niet nodig heb voor een reis. Mochten wij deze toch nodig hebben, bij bv. een visumaanvraag, dan zullen wij er om vragen en na ontvangst ook direct weer verwijderen.

Paspoortgegevens en/of ID gegevens hebben wij ook nodig om in te checken op  vluchten buiten het Schengen gebied. Wij hebben geen digitale kopieën meer van paspoorten en/of ID kaarten op de pc staan.

BEWAARTERMIJN
Zoals u kunt lezen, bewaren wij diverse gegevens van klanten. Wij bewaren deze echter om service te kunnen verlenen, direct bij boeking te kunnen handelen en om ook te zorgen dat een reis goed verloopt, want sommige zaken zijn essentieel om een reis te boeken en goed te laten verlopen. Al deze gegevens worden bewaard op zgn. klantenkaarten die alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers. Als men gedurende de afgelopen 7 jaar geen boeking meer heeft ondergebracht, verwijderen wij de gegevens. Aangezien wij financiële administratie voor maximaal 7 jaar moeten bewaren

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
–              Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–              Het verzorgen van Verzekeringen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Mega Travel  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN?
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
Mega Travel

Frans Deegens/Marcel de Waal
Nieuwe Meerdijk 218

1171 NM Badhoevedorp